Back

Multivarijatna analiza razlika

User Avatar
Diskriminativna analiza

Multivarijatne metode tesiranja razlika se primenjuju koda je potrebno definisati razlike između 2 i više grupa entiteta u većem broju varijabli. Često je potrebno primeniti ovakva testiranja u različitim vrstama istraživanja, posebno eksperimentalnim.

Multivarijatne metode omogućavaju da se testiraju razlike u 2 i više grupa entiteta na više zavisnih varijabli uz uvažavanje relacija koje postoje između njih i njohovog ukupnog i pojedinačnog doprinosa objašnjavanju razlika između testiranih grupa entiteta.

Osnovni uslovi za primenu ovih analiza su:

 • zavisne varijable treba da su kontinuirane;
 • normalna distribucija podataka zavisnih varijabli;
 • nezavisnost rezultata grupa koje se porede;
 • kontrola podataka na prisustvo autlajera.

U ovom kursu su prikazane metode Multivarijatne analize varijanse (MANOVA), multivarijatne analize kovarijanse (MANCOVA) i Diskriminativne analize.

Za uspešno praćenje ovih lekcija potrebno je predznanje iz univarijatnih metoda analize razlika 2 i više grupa. Ove analze možete upoznati i preko dostupnih kurseva na ovom portalu (ANOVA, ANCOVA).

Karakteristike kursa

 • Lekcije 4
 • Testova 0
 • Trajanje Lifetime access
 • Težinski nivo Intermediate
 • Language Srpski
 • Studenti 0
 • Procene Da