Back

Kategorijalne regresione analize

User Avatar
ROC Curve

Teorijske osnove

Kurs Kategorijalne regresione analize obuhvataju prikaz nekih od modela regresione analize za kategorijalne zavisne/kriterijske varijable. Kada je zavisna varijabla nominalnog ili ordinalnog tipa, primenjuju se posebno dizajnirane varijante regresione analize. Program SPSS obuhvata veći broj ovih analiza koje pokrivaju gotovo sve slučajeve u kojima se kriterijska varijabla definiše kao kategorijalna a sistem predikrtorskih varijabli sadrži različite konbinacije podataka. Osnovna logika ovih metoda je da se na osnovu sistema prediktora izvrši predikcija pripadnosti entiteta kategorijama zavisne varijable.

Uslovi primene

Za praćenje lekcija vezanih za ove analize neophodno je poznavanje generalnog lineranog modela, linearne regresione analize i osnovnih postavki teorije verovatnoće. Prikazane su:

 • Binarna logistička analiza – kriterijska/zavisna varijabla binarnog tipa (samo 2 moguće vrednosti); prediktorske varijable mogu biti kontinuiranog, diskretnog ili kategorijalnog tipa.
 • Multinominalna logistička analiza – kriterijska/zavisna varijabla nominalnog tipa sa 3 i više kategorija; prediktorske varijable mogu biti kontinuiranog, ordinalnog ili kategorijalnog tipa.
 • Kategorijalna analiza sa optimalnim skaliranjem (CatReg)- kriterijska varijabla ordnalnog tipa; prediktorske varijable mogu biti kontinuiranog, diskretnog ili kategorijalnog tipa.
 • Ordinalna regresiona analiza – kriterijska/zavisna varijabla je ordinalnog tipa; prediktorske varijable mogu biti ordinalnog, nominalnog ili kontinuiranog tipa.

Karakteristike kursa

 • Lekcije 4
 • Testova 0
 • Trajanje Lifetime access
 • Težinski nivo Expert
 • Language Srpski
 • Studenti 0
 • Procene Da

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)